آزمون الگوی رشد درونزا برای اقتصاد ایران بر اساس رهیافت VAR

تیمور محمدی؛ محمدرضا سلمانی

دوره 4، شماره 15 ، دی 1383، ، صفحه 169-198

چکیده
  طبق مدلهای رشد درونزا، متغیرهایی همچون نرخ رشد سرمایه و یا نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه می توانند اثر دائمی بر روی نرخ رشد اقتصادی بگذارند، با این حال این فرضیه بسته به فضا و موقعیتی که در آن بررسی می شود، می تواند رد یا پذیرفته شود، به همین دلیل آزمون آن در اقتصاد ایران نیز می تواند از این نظر حائز اهمیت باشد. دراین مقاله اثرات نرخ ...  بیشتر