بررسی مدل رشد درونزا در اقتصاد ایران

سمن الفتی؛ النا بابایی

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1381، ، صفحه 169-184

چکیده
  این مقاله، در ابتدا مروری بر مدل های رشد کلاسیک و نئوکلاسیک داشته و سپس به معرفی تئوری رشد درون زا می پردازد. بر اساس مدل های رشد درون زا، تغییرات دائمی در متغیر هایی از قبیل، نرخ های سرمایه گذاری فیزیکی، نرخ های سرمایه گذاری انسانی، سهم صادرات، حق مالکیت، حجم دولت و رشد جمعیت، باید منجر به تغییرات پایداری در نرخ های رشد گردد. پس از این ...  بیشتر