مروری بر سیاست خصوصی سازی و بررسی عملکرد آن در فاصله سالهای 1380 -1368 در کشور

غلامرضا صفارزاده پاریزی

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1381، ، صفحه 115-134

چکیده
  در اولین برنامه توسعه اقتصادی -  اجتماعی و فرهنگی کشور برای نخستین بار سیاست واگذاری  فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی مطرح شد.  اندکی بعد این سیاست در چارچوب برنامه تعدیل اقتصادی به اجرا درآمد و پس از چند سالی، از شدت اجرای آن کاسته شد. اما در سال های اخیر به طور تلویحی یا به صراحت سخن از واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی ...  بیشتر