اندازه گیری تاثیر عوامل موثر بر حق بیمه کل و تعیین ظرفیت بالقوه بیمه ای کشور

خسرو منطقی؛ عباس باقر کلانتری

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1381، ، صفحه 115-142

چکیده
  در این مقاله اندازه عوامل موثر بر حق بیمه کل  با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی برآورد شده و سپس با ارائه فروض خاص، چهارگونه ظرفیت بالقوه حق بیمه برای بیمه کل، بیمه اتومبیل، بیمه شخص ثالث و بیمه زندگی پیش بینی گردید. نتایج نشان می دهد که خسارت بیمه ای کل، مهم ترین عامل تاثیرگذار در تعیین حق بیمه کل است. همچنین در این مورد، فعالیت های ...  بیشتر