بررسی عدم تقارن تابع تقاضای نفت (گروه هفت و اکو)

احسان تقوی نژاد

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1381، ، صفحه 37-68

چکیده
  برسی و برآورد تابع تقاضای نفت، موضوع بسیاری از مطالعات و پژوهش های مسائل نفت و انرژی بوده که در آنها از روش های مختلف و گاه مشابه برای برآورد تابع تقاضا استفاده شده است. مطالعه حاضر نیز با رویکرد و روشی  نو به این موضوع پرداخته، و مبنای آن؛ تحلیل قیمت مارشال است. بر پایه نظریه تحلیل قیمت مارشال، تقاضا رابطه ای کمی است بین قیمت و مقدار ...  بیشتر