مشکلات و تنگناهای بازار سرمایه در ایران

سید ابراهیم عنایت

دوره 1، شماره 3 ، دی 1380، ، صفحه 139-162

چکیده
  نظام مالی کشور ها می تواند بر یکی از دو محور بازار پول و سرمایه قرار داشته باشد. در کشور های توسعه یافته، بازار سرمایه در کانون ساختار مالی قرار دارد و نظام مالی مبتنی بر اوراق بهادار در این کشور ها غالب می باشد. در مقابل در بیشتر کشور های در حال توسعه بازار پول محور تامین مالی است. در چنین نظام هایی بانک ها همچون سازمان هایی فراگیر عمل ...  بیشتر