تاثیر سیاست‌های پولی بر عملکرد بانک‌ها با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ((DSGE

ثریا رفیعی؛ کریم امامی؛ فرهاد غفاری

دوره 19، شماره 72 ، فروردین 1398، ، صفحه 1-36

https://doi.org/10.22054/joer.2019.10153

چکیده
  بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کلان می‌توانند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد و انتقال شوک‌های اقتصادی در جامعه ایفا کنند. آن‌ها علاوه بر اجرای سیاست‌های پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی، هدف افزایش سودآوری خود را به عنوان یک بنگاه اقتصادی با دقت دنبال می‌کنند. در این تحقیق با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ...  بیشتر