برآورد پرتفوی بهینه سرمایه‏گذاری با استفاده از دو الگوی ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES): رهیافت GARCH-EVT-Copula

رضا طالبلو؛ محمد مهدی داودی

دوره 18، شماره 71 ، دی 1397، ، صفحه 91-125

https://doi.org/10.22054/joer.2018.9830

چکیده
  در این مقاله پرتفوی بهینه سرمایه‏گذاری شامل 4 شاخص مالی، شیمیایی، دارویی و خودرو برآورد شده است. برای بررسی ساختار وابستگی بین دارایی‏ها از الگوهای مختلف خانواده کاپیولا، برای مدل‌سازی تلاطم‏های بازده دارایی‏ها از الگوهای مختلف خانواده گارچ و به‌منظور مدل‌سازی دم‏های توزیع از الگوی نظریه ارزش فرین استفاده ‌شده است. همچنین ...  بیشتر