بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس برای آلودگی آب و هوا در کشورهای منتخب درحال توسعه

تیمور محمدی؛ ساره آقایی صفی آبادی

دوره 15، شماره 56 ، فروردین 1394، ، صفحه 43-74

چکیده
    اقتصاد دانان و طرفداران محیط‌ زیست به این نتیجه رسیده‌اند که مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی، بدتر شدن کیفیت زیست‌ میطی را با خود به همراه دارد، اما در مراحل بعدی رشد و توسعه اقتصادی، کیفیت محیط ‌زیست نیزافزایش می‌یابد. این ارتیاط بین تغییر درآمد و کیفیت محیط‌ زیست، منحنی زیست‌ محیطی کوزنتس نامگذاری شده است. در این تحقیق به ...  بیشتر