مساعدت الگوهای اقتصادسنجی فصلی در پیش بینی CPI شهر تهران

سید صفدر حسینی؛ علی اسکندری پور

دوره 12، شماره 46 ، مهر 1391، ، صفحه 85-100

چکیده
  این تحقیق برای پیش­بینی شاخص CPIبا استفاده از داده­های سری زمانی صورت گرفته است. الگوی به کار رفته در پیش­بینی الگوی میانگین متحرک هم‌انباشته خودتوضیحی فصلی (SARIMA)و بسط الگوی میانگین متحرک هم‌انباشته خودتوضیحی (ARIMA) است. داده­های سری زمانی در فاصله سال‌های 1381 تا 1388 مربوط به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهر تهران از بانک مرکزی ...  بیشتر