برآورد تابع تقاضای نفت گاز در بخش کشاورزی ایران با رویکرد سری زمانی ساختاری

حمید آماده؛ نادر مهرگان؛ محمود حقانی؛ میثم حداد

دوره 13، شماره 51 ، دی 1392، ، صفحه 53-80

چکیده
  برآورد صحیح تابع تقاضای نفت گاز در بخش کشاورزی به‌منظور محاسبه کشش­های قیمتی و درآمدی برای اتخاذ سیاست‌های مربوط به قیمت و درآمد اهمیت زیادی دارد. بنابراین، در مقاله حاضر با وارد کردن جزء غیرقابل مشاهده روند و ایجاد یک مدل فضا ـ حالت، با استفاده از روش حداکثر راست‌نمایی و به‌کارگیری الگوریتم کالمن فیلتر، به برآورد تابع تقاضا ...  بیشتر

ارایه و آزمون الگویی جدید برای تبیین اندازه دولت

فرشته محمدیان؛ حمید آماده؛ عباس شاکری

دوره 13، شماره 49 ، تیر 1392، ، صفحه 117-150

چکیده
  هدف این مقاله تبیین علل تفاوت در اندازه دولت‌ها و رشد اندازه آنها طی زمان است. برای این منظور نظریه‌های اندازه دولت در سه دسته نظریه‌های طرف تقاضا، نظریه‌های طرف عرضه و سایر نظریه‌ها تقسیم شده و به صورت مقایسه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سپس، با ارایه یک الگوی مفهومی و برآورد تجربی آن برای 103 کشور منتخب و گروه کشور‌های مختلف ...  بیشتر