پدیده کوته‌نگری در اقتصادهای نفتی با سرمایه ناکافی

گلروز رمضان‌زاده ولیس؛ فرشاد مومنی

دوره 13، شماره 51 ، دی 1392، ، صفحه 19-51

چکیده
  پدیده نفرین منابع با این تصور عمومی که ثروت منابع طبیعی باعث رشد اقتصادی می‌شود، در تضاد است. در این بین، اینکه چرا کشورهای در‌حال‌توسعه صادرکننده نفت پس از سود بردن از بزرگ‌ترین انتقال ثروت که تاکنون بدون جنگ رخ داده است، گرفتار زوال اقتصادی و تباهی سیاسی شده‌اند، به‌عنوان یکی از مسایل مطرح در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. ...  بیشتر