مصیبت منابع یا نهادها؟ مطالعه موردی کشورهای صادر کننده نفت

محسن مهرآرا؛ حمید ابریشمی؛ حمید زمان زاده

دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 205-233

چکیده
  موضوع مقاله حاضر بررسی نقش نهادها و ساختارهای حاکم در یک کشور در نوع و نحوه اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت است. پرسش اساسی این است که آیا منابع طبیعی مانند نفت، ذاتاً موجب کاهش رشد اقتصادی و بروز مصیبت در یک کشور میشوند، یا اینکه این چارچوب نهادی- ساختاری حاکم در یک کشور و تعامل میان این چارچوب و ...  بیشتر