اندازه‌گیری کیفیت کالا در تجارت درون صنعت ایران و کشورهای عضو گروه جی هشت طی دوره 1388-1380

مسعود نونژاد؛ مریم حق‌جو

دوره 14، شماره 53 ، تیر 1393، ، صفحه 63-82

چکیده
  هدفازاین مقاله،برآوردوبررسیانواعتجارتدرونصنعت متقابل ایران و اعضای گروه جی هشت است.برایاینمنظور،میزانتجارتدرونصنعت ایران با گروه جی هشتبراساس شاخص‌های مهمگروبلولوید،فونتانوفردنبرگ و شاخص اظهر و الیوتدرسطح4رقم نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالاها (HS) برای دوره زمانی 1388-1380 محاسبه شده است. براساس نتایج به‌دست آمده، میزان تجارت ...  بیشتر