رابطه جهانی شدن و بیمه‌های زندگی و غیرزندگی: مطالعه کشورهای گروه D8 با استفاده از رهیافت علیت گرنجری پانلی مبتنی بر بوت استراپ

شهرام فتاحی؛ ابوالقاسم گلخندان

دوره 18، شماره 69 ، تیر 1397، ، صفحه 163-191

https://doi.org/10.22054/joer.2018.8867

چکیده
  مطالعه حاضر به بررسی رابطه علیت بین بیمه (به تفکیک: بیمه‌های زندگی و غیرزندگی) و جهانی‌شدن در کشورهای گروه D8 با تمرکز روی تحلیل خاص هر کشور طی دوره‌ زمانی 2011-1999 می‌پردازد. به این منظور از متغیرهای ضریب نفوذ بیمه زندگی و غیرزندگی و شاخص جهانی‌شدن KOF (به عنوان پروکسی جهانی‌شدن) استفاده شده است. روش استفاده شده در این مطالعه براساس آزمون ...  بیشتر