رهیافتی نوین در تعیین میزان بهینه قرارداد بیمه سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران

محمد بامنی مقدم؛ مصطفی پورعلی زاده جوبجار کلی؛ هادی اسماعیل پور مقدم

دوره 19، شماره 72 ، فروردین 1398، ، صفحه 185-204

https://doi.org/10.22054/joer.2019.10158

چکیده
  هدف از این مقاله، تعیین میزان بهینه قرارداد بیمه سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور ابتدا در قالب یک مساله مدیریت مالی، قرارداد مدیریت ریسکی برای سهام معرفی می‌شود که زیان حاصل از ریسک را حداقل کند و در ادامه با مدلبندی ریاضی، این نتیجه حاصل میشود که جهت رسیدن به یک مدیریت کارآمد برای ریسک سهام، تنها لازم است ...  بیشتر