بررسی اثرات بازبودن تجارت بر رشد ارزش افزوده صنایع کارخانه‌ای کشورهای ملحق شده به سازمان تجارت جهانی: رویکرد پانل دیتای پویا

یحیی فتحی؛ محمدقلی یوسفی

دوره 18، شماره 69 ، تیر 1397، ، صفحه 69-105

https://doi.org/10.22054/joer.2018.8864

چکیده
  بررسی‌های تجربی حاکی از آن است که تشکیل سازمان تجارت جهانی  نقش اساسی در رشد پرشتاب تجارت جهانی داشته‌ است. یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد غیرعضو آن سازمان -به‌ویژه بعد از رفع تحریم‌های بین‌المللی- چگونگی کسب آمادگی برای الحاق به WTO محسوب می‌شود. براین‌اساس، پژوهش در مورد آثار بالقوه عضویت در آن ...  بیشتر