ذهنی‌گرایی، بیناذهنیت و کنش خلاق در مکتب اتریشی

محمود متوسلی؛ علی رستمیان

دوره 17، شماره 64 ، فروردین 1396، ، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/joer.2017.7663

چکیده
  مساله‌ ذهنیت و نسبت تعاملی آن با زمینه‌ اجتماعی و نهادی از جمله مسایلی است که به تازگی در رهیافت‌های نوین در حوزه‌ تبیین کنش انسانی در نظریه‌های اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. کاستی‌های برآمده از فردگرایی روش‌شناختی خام که پدیده‌های اجتماعی را فارغ از تعامل‌ها و روابط میان‌فردی تبیین می‌کنند، ضرورت به میان آوردن ...  بیشتر