اثر فساد مالی بر ترکیب مخارج دولت: مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال توسعه

سعید کریمی پتانلار؛ محمد بابازاده؛ نعیمه حمیدی

دوره 12، شماره 46 ، مهر 1391، ، صفحه 141-156

چکیده
  با توجه به آثار اقتصادی گسترده مخارج دولتی در سطح ملی، مطالعات متعددی در زمینه شناسایی عوامل اثر­گذار بر حجم و ترکیب این متغیر مهم اقتصادی انجام شده است. در مقاله حاضر، اثر فساد مالی بر ترکیب مخارج دولت به همراه سایر عوامل، مورد توجه قرار گرفته است. دراین راستا با استفاده از یک پانل، شامل اطلاعات آماری سال­های 2007-2000 برای 31 کشور ...  بیشتر

اثرات سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رهیافتی از روش خود رگرسیون برداری

اسمعیل ابونوری؛ سعید کریمی پتانلار؛ محمدرضا مردانی

دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 117-143

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی اثرات درآمدهای مالیاتی و مخارج جاری و عمرانی به عنوان ابزارهای سیاست مـالی بـر متغیرهـای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری کل، مصرف خصوصی و تورم در اقتصاد ایران، با اسـتفاده از داده هـای فـصلی، طی دوره 1373:2 -1385:1 است. در این راستا از الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری استفاده شد . نتایج بدست ...  بیشتر