کاربرد روش پنجره لغزان برای انتخاب ساختار شبکه عصبی با تاخیر زمانی در پیش‌بینی سری‌های زمانی مالی

محمدرضا اصغری اسکویی

دوره 15، شماره 57 ، تیر 1394، ، صفحه 75-108

چکیده
  شبکه عصبی با تاخیر زمانی، یک ابزار مدل‌سازی برگرفته از محاسبات هوشمند است که در کنار روش‌های کلاسیک برای پیش‌بینی سری‌های زمانی مالی بکار گرفته می‌شود. این مدل اغلب در مواردی که از سری ‌زمانی داده‌های فراوان، اما از ساختار مدل اطلاعات محدود وجود دارد، استفاده می‌شود، از این رو انتخاب ساختار و ارزیابی آن خود یک چالش است.در این ...  بیشتر