تعیین‏ کننده ‏های فقر ‏خانوارهای شهری ایران در سال 1388 کاربرد مدل داده‏ های تابلویی با متغیر وابسته محدود

سمانه ابراهیم پور؛ زهرا میلا علمی

دوره 13، شماره 49 ، تیر 1392، ، صفحه 101-116

چکیده
  نخستین قدم در راه مبارزه با فقر و برنامه‏ریزی‏های مناسب برای کاهش آن، شناسایی عوامل اثرگذار بر فقر خانوارهاست. در راستای اهمیت موضوع، در این مطالعه، با استفاده از ریزداده‏های طرح هزینه ـ درآمد خانوارهای شهری کشور در سال 1388 و مدل اقتصادسنجی، عوامل مؤثر بر فقر شناسایی می‌شود. در این مطالعه از مدل داده‏های تابلویی با متغیر وابسته ...  بیشتر