بررسی تأثیر قیمت‌های جهانی نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران

محمدرضا مقدم؛ محمدرضا سزاوار

دوره 12، شماره 47 ، دی 1391، ، صفحه 197-216

چکیده
  این مقاله به بررسی تأثیر قیمت‌های جهانی نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی، شامل رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری، می‌پردازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تکانه قیمت نفت، منبع اصلی نوسانات در ارتباط با تورم است، در حالی که رشد اقتصادی به‌طور عمده تحت تأثیر تکانه عرضه و نرخ بیکاری تحت تأثیر تکانه ...  بیشتر