الگوی تعادل عمومی پویا برای ادوار تجاری اقتصاد ایران

حمید شهرستانی؛ فرزین اربابی

دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، ، صفحه 43-66

چکیده
  در این مطالعه با تعدیلاتی در الگوهای ادوار تجاری حقیقی در یک اقتصاد کوچک باز، برای اولین بار یک مدل تعادل عمومی پویا به منظور بررسی خصوصیات ادوار تجاری اقتصاد ایران طراحی می‌شود. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن فقط شوک تکنولوژی، تغییرات نوسانهای متغیرهای کلان الگو بسیار پایین تر از مقادیر مشاهده شده اقتصاد ...  بیشتر