پیش‌بینی ورشکستگی شرکتها با استفاده از مدل لوجیت

محسن دستگیر؛ سید حسین سجادی؛ جواد مقدم

دوره 8، شماره 31 ، دی 1387، ، صفحه 171-189

چکیده
  هدف اصلی این مقاله آزمون تجربی توانایی استفاده از نسبتهای مالی برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره‌گیری از مدل لوجیت و متغیرهای مورد استفاده جوها نام بوده است. جامعة آماری شامل دو گروه مشمول مادة 141 قانون تجارت و عدم مشمول این قانون است. گروه مشمول مادة 141 قانون تجارت به شرکتهایی اطلاق می­شود ...  بیشتر