ارزیابی اثرات تورمی ناشی از حذف یارانه حامل‌های انرژی در ایران

علیمراد شریفی؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ عابدین قاسمی

دوره 8، شماره 31 ، دی 1387، ، صفحه 91-119

چکیده
  موضوع پرداخت یارانه‌ها و چگونگی تخصیص آنها در مواد 46 و 47 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح شده است. نوسانات قیمت جهانی نفت و تأثیر مستقیم آن بر بودجه کل کشور سبب شده تا طی سالیان اخیر پرداخت (و یا عدم پرداخت) یارانه‌های انرژی به یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات اقتصادی- سیاسی تبدیل شود. هدف از این پژوهش، ارزیابی ...  بیشتر