بررسی تکنیک‌های تأمین مالی پروژه محور در تأمین مالی اسلامی

فرشاد هیبتی؛ موسی احمدی

دوره 9، شماره 34 ، مهر 1388، ، صفحه 91-112

چکیده
  دردهه‌های اخیر تأمین مالی اسلامی با روند رو به رشد قابل ملاحظه‌ای مواجه بوده است. یکی از مشخصات مهم آن، این است که هدف تأمین‌کنندة منابع مالی به هیچ‌وجه نمی‌تواند بهره باشد و بجای ‌آن یک شاخص[1] یا سهم را در منافع لحاظ می‌نماید. چند نوع محصول استاندارد در زمینه تأمین‌مالی به منظور دستیابی به نیازهای تجارت و پروژه‌ها ایجاد شده است. ...  بیشتر