رشد سریع و عوامل مؤثر بر آن در بنگاههای کوچک صنایع تولیدی ایران طی برنامه سوم توسعه

محمد علی فیض پور؛ وحید محمودی؛ مهدی امامی میبدی

دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، ، صفحه 155-173

چکیده
  در ادبیات اقتصادی، ایجاد بنگاههای جدید و رشد بنگاههای موجود به عنوان دو منبع اصلی ایجاد اشتغال قلمداد می‌شود. ایجاد اشتغال از طریق رشد بنگاه‌ نیز از رشد و رشد سریع آن صورت می‌گیرد و پژوهشهای موجود نشان می‌دهد که بیشتر مشاغل جدید ایجاد شده توسط اقلیت بنگاههای موجود با رشد سریع صورت گرفته است. با این وصف، مطالعات اندکی در این حوزه، ...  بیشتر