بررسی عدم توازن بین هزینه و درآمد خانوار در ایران

فرشید جمشیدی؛ زهره فلاح محسن‌خانی

دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، ، صفحه 113-128

چکیده
  طی چهل سال که از اجرای طرح هزینه و درآمد خانوار در ایران می‌گذرد، در تمامی این سالها، متوسط درآمد خانوارها کمتر از هزینه بوده است. هرچند ممکن است در برخی ‌سالها به علت پاره‌ای از مشکلات اقتصادی، این پدیده قابل توجیه باشد، اما استمرار آن در یک دورة طولانی گویای این واقعیت است که اختلاف، ناشی از بحرانهای اقتصادی موجود در سیکل‌های اقتصادی ...  بیشتر