تأثیر نوسانهای چرخه‌های تجاری بر رشد اقتصادی در ایران

کریم امامی؛ آزاده محرابیان

دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، ، صفحه 59-86

چکیده
  یکی از مسائل مهمی که در اقتصاد هر کشور مطرح می‌شود، رسیدن به یک رشد پایدار در بلندمدت است. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر نوسانهای چرخه‌های تجاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1387-1340  است. رشد تولید ناخالص داخلی، نوسانهای چرخه‌های تجاری، تورم، نااطمینانی تورم و شاخص عمق مالی متغیرهای مورد نظر در این تحقیق هستند. در این مطالعه ابتدا ...  بیشتر