تأثیر عواملی بجز سیاست آزادسازی بـر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خــارجـی در منـاطـق آزاد تجاری- صنعتی ایران

مهدی تقوی؛ مهدی رضائی

دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، ، صفحه 15-40

چکیده
  در این مقاله، مدل جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران با توجه به ادبیات و مطالعات مربوطه برآورد شده‌ است. نتایج نشان می‌دهد که نرخ تورم اثر؛ منفی و سرمایه‌گذاری داخلی اثر مثبت بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این مناطق دارد. حاصل این پژوهش این است که یکسری تدابیر، فراسوی آزادسازی صرف ورود سرمایه‌خارجی ...  بیشتر