بررسی عوامل تاثیر گذار بر تقاضای کل واردات ایران تحت شرایط محدودیت ارزی

علی قنبری؛ انیسه نیک روان؛ لطفعلی عاقلی

دوره 10، شماره 39 ، دی 1389، ، صفحه 59-82

چکیده
  در این مقاله رفتار تابع تقاضای کل واردات ایران تحت شرایط محدودیت ارزی برای سالهای 1338-1386 با استفاده از روشهای انگل-گرنجر و الگوی خود توضیح برداری، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل در کوتاهمدت به روش OLS نشان داد که قیمتهای نسبی و پس از آن درآمدهای ارزی بیشترین کشش را در بین متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای واردات داشتند. ...  بیشتر