بررسی الگوی تجارت ایران با تأکید بر تجارت درون صنعتی و بین صنعتی

علی فلاحتی؛ سعید سلیمانی

دوره 8، شماره 30 ، مهر 1387، ، صفحه 125-152

چکیده
  با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه فراروی روند جهانی شدن قرار دارند مشخص نمودن الگوی تجاری کشورها در تجارت با شرکای تجاری مناسب برای آنها و برای کشورهایی که می‌خواهند در این فرایند از قافله تجارت جهانی عقب نمانند کاری ضروری و مهم به نظر می‌رسد، بنابراین با توجه به چنین فرآیندی، در این تحقیق الگوی تجارت درون و بین صنعتی ایران در ...  بیشتر