آیا سیاست ‏های غیر قیمتی نقش مهمی در تفاوت عملکرد بانک‏ها در نظام بانکی ایران داشته‌اند؟

حمید کردبچه؛ سمیه جهان ‏مهین

دوره 12، شماره 44 ، فروردین 1391، ، صفحه 235-258

چکیده
  بنگاه‌ها از سیاست‌های غیرقیمتی برای افزایش فروش، گسترش سهم بازار و حفظ و جذب مشتریان استفاده می‌کنند. این سیاست‌ها به مجموعه روش‌هایی گفته می‌شود که شامل تغییر قیمت‌ها نباشند. نظر به اینکه بانک‌ها اغلبدراستفادهاز سیاست‌های قیمتی به‌شدت محدود هستند، سیاست‌های غیرقیمتی برای آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. بخش بانکی ایران ...  بیشتر