مقایسه تطبیقی انحصار و تمرکز در برخی از صنایع کشور

میرطاهر پورپرتوی؛ داود دانش جعفری؛ اسدالله جلال آبادی

دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، ، صفحه 129-154

چکیده
  کارایی و تخصیص بهینه منابع به عملکرد رقابتی بازارها بستگی دارد. برای ایجاد بازارهای رقابتی، حفظ آنها و افزایش کارایی، وجود زمینه‌های مناسب از قبیل تعریف جامع حقوق مالکیت و اعمال آن، کاهش هزینه‌های قراردادی و مبادلاتی، تسهیل جریان اطلاعات در بازارها میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و وجود قوانین تسهیل‌کننده رقابت و ضد انحصار ...  بیشتر