بررسی ماهیت و روند تغییر فن‌آوری در صنعت ایران (1387-1350)

نادر دشتی؛ کاظم یاوری؛ حسین صادقی سقدل

دوره 11، شماره 40 ، فروردین 1390، ، صفحه 71-95

چکیده
  تحولات فنی به عنوان یکی از منابع اصلی رشد بهره وری، نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می‌کند. از این‌رو، در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، تعیین اندازه و جهت تغییرات فن‌آوری موضوع تلاشهای پژوهشی فراوانی بوده است. در این مقاله ماهیت و روند تغییر فن‌آوری در صنعت ایران طی دوره زمانی 1387-1350 با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی مورد بررسی قرار گرفته ...  بیشتر