نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

 تغییرات بهره‌وری نیروی کار در طول چرخه‌های تجاری، یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان است که در مطالعات اقتصادایران، توجه اندکی به آن صورت گرفته است. بنابراین، در این مقاله با استفاده از آمارهای فصلی دوره (4)1393-(1)1384، رفتار نوسانات بهره‌وری نیروی کار در چرخه‌های تجاری ایران در قالب یک مدل ARDL مورد بررسی قرار گرفته ‌است. برای تخمین روابط، نوسانات و جزء روند با استفاده از فیلتر آماری هودریک-پرسکات تجزیه‌ و نتایج حاصل از فیلتر هدریک پرسکات با مدل مارکوف سوییچینگ آنالیز شده است، سپس یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که نخست، نوسانات بهره‌وری نیروی کار، هم‌راستا با نوسانات تولید ناخالص داخلی است به این مفهوم که بهره‌وری نیروی کار در دوره‌های رونق، افزایش و در دوره‌های رکود کاهش می‌یابد. این موضوع موید موافق چرخه‌ای بودن رفتار نوسانات بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران است. دوم، در فصول پایان دوره رونق، سهم نوسانات بهره‌وری نیروی کار در توضیح نوسانات تولید ناخالص داخلی (GDP) کاهش می‌یابد که با تئوری و مباحث نظری سازگاری دارد.

کلیدواژه‌ها

اخباری، رضا و حمیده آماده (1394)، «تحلیل رابطه هم‌انباشتگی میان نرخ بیکاری و رشد اقتصادی با رویکرد آزمون کرانه‌ها: شواهدی از اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی،59(15)، 125-160.
اروینگ جونز، چارلز (2008)، اقتصاد کلان، ترجمه اسفندیار جهانگرد و مهدی کرامت‌فر (1394)، انتشارات دانشگاه‌ علامه طباطبایی، چاپ اول،260.
اسنودان، برایان، و هوارد آروین (1392)، اقتصاد کلان جدید منشأ سیر و تحول وضعیت فعلی، ترجمه منصور خلیلی عراقی و علی سوری، نشر سمت، چاپ اول، 285-346.
اندرس، والتر (1389)، اقتصادسنجی سری‌های زمانی با رویکرد کاربردی (1)، ترجمه مهدی صادقی و سعید شوال‌پور، نشر دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ دوم.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1395)، بانک اطلاعات سری زمانی.
تشکینی، احمد (1393)، اقتصادسنجی و کاربردی به کمک مایکروفیت، چاپ اول، 134.
دل‌انگیزان، سهراب، پرستو امیریانی، پرستو و زینب خالوندی (1392)، «بررسی رابطه‌ بین تولید ملی و بیکاری در استانهای ایران بر اساس قانون اوکان: رهیافت داده‌های تابلویی پویا»، اولین همایش الکترونیکی ملی چشم‌انداز ایران.
رحمانی، تیمور، سجاد بهپورو علی‌حسین استادزاده (1392)، «بررسی رابطه رشد بهره‌وری و نرخ بیکاری رویکرد سیستم معادلات همزمان»، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 21(67)،153-170.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1395)، گزیده آمار و اطلاعات کشور.
سوری، علی (1392)، اقتصادسنجی پیشرفته، نشر فرهنگ‌شناسی، چاپ اول، 397-404.
نوفرستی، محمد (1378)، ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی، چاپ پنجم، 74-117.
Alege, P. O. (2008), Macroeconomic Policies and Business Cycles in Nigeia: 1970-2004, Doctoral dissertation, Covenant University.‏
Barlevy, G. (2002), “The Sullying Effect of Recessions”, The Review of Economic Studies, 69(1), 65-96.‏
Bartelsman, Eric J. and Haltiwanger, John and Baily, Martin Neil (1996), Labor Productivity: Structural Change and Cyclical Dynamics NBERWorking Paper No. w5503.
Biddle, J. E. (2015), “The Genealogy of the Labor Hoarding Concept”, In A Research Annual (125-161), Emerald Group Publishing Limited.
Ferda, Halicioglu (2008), “An Econometric Study of CO2 Emissions, Energy Consumption, Income and Foreign Trade in Turkey”, Presented at 31st IAEE Annual International ConferenceIstanbul-Turkey,37(3).
Gordon, R. J. and Baily, M. N (1993), “The Jobless Recovery: Does it Signal a new era of Productivity-led Growth?”, Brookings Papers on Economic Activity,1993(1), 271-316.
Gordon, R. J. (2011), The Evolution Of Okun’s Law and of Cyclical Productivity Fluctuations is the United states and in the EU-15, For Presentation at EES/IAB Workshop, Labor Market Institutions and theMacroeconomy Nuremberg, June17-18.
Hart. A. R &  Malley. R.G.(1996), “Labor Productivity: Structural Change And The Cyclical Dynamics”, Review of Economics and Statistics.83(3), 420-433.
Hodrick, R. and E. C. Prescott. (1997), “Postwar U.S. Business Cycles: an Empirical Investigation”, Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), PP. 1-16.
Kim, S. Lim, H. and  Park, D. (2010), “Productivity and Employment in a Developing Country: Some Evidence from Korea”, World Development, 38 (4), 514-522.
Landmann, O. (2004), “Employment, Productivity and Output Growth”, Employment Strategy Papers, 17, 1-61.
Pesaran, M. H. Y. Shin and R. I. Smith. (2001), “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships”, Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
Pesaran, M. H., and Shin, Y. (1998), “An Autoregressive Distributed-lag Modelling Approach to Cointegration Analysis”, Econometric Society Monographs, 31, 371-413.
Petkov, B. (2008), “The Labour Market and Output in the UK – Does Okun’s Law Still Stand?”, Discussion Papers: Bagarska Narodna Banka, 69.1-45
Shrestha, M. B., and Chowdhury, K. (2005), “ARDL Modelling Approach to Testing the Financial Liberalization Hypothesis”, Economics Working Paper Series  (WP 05- 15).
Simões, N. N. (2004), Labor Demand, Productivity and Business cycle: The Portuguese Labor Market, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa.