نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس دیوان محاسبات خراسان رضوی، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و عضو گروه باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

2 عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

3 عضو هیأت علمی گروه ریاضیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده

این مطالعه حاصل یک پژوهش کاربردی با هدف توصیف یک روش برای اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استفاده مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک‌ها تحت محیط فازی است. ازاین‌رو، مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP – Fuzzy پیشنهاد شده است.
­در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی نمونه­ای متشکل از 50 نفر از مشتریان بانک سامان مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از AHP–Fuzzy عوامل به ترتیب اهمیت اولویت­بندی شده­اند. عوامل تحقیق شامل 10 معیار اصلی پاسخگویی، کارایی، تحقق­پذیری، قابلیت اعتماد، محرمانه بودن، سودمندی دریافت شده، آسانی استفاده، نگرش رفتاری، نرم­ذهنی و کنترل رفتاری درک شده، است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که به ترتیب عوامل سودمندی دریافت شده، تحقق‌پذیری، آسانی استفاده، قابلیت اعتماد، پاسخگویی، محرمانه بودن، کارایی، نگرش رفتاری، نرم­ذهنی و نظارت رفتاری در استفاده مشتریان از خدمات الکترونیک بانک‌ها تأثیرگذارند. 

کلیدواژه‌ها

آذر، عادل و حجت فرجی (1380)، علم مدیریت فازی، مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران.
شربت اوغلی، احمد و امیر اخلاصی (1387)، مدلی برای سنجش رضایت‌مندی مشتریان در صنعت بانکداری توسعه‌ای، فصلنامه دانش مدیریت، شماره 81.
فتحیان، محمد و عاطفه شیخ (1385 )، ارزیابی سیستم‌های پرداخت خرده‌فروشی‌های الکترونیکی ایران، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 4.
قدسی‌پور، سیدحسن (1379 )، فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP، مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیر کبیر.
طاهری، سیدمحمود (1375 )، آشنایی با نظریه مجموعه‌های فازی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
کاتلر، فیلیپ و گری آرمسترانگ (1380)، اصول بازاریابی، جلد دوم، ترجمة علی پارسائیان، انتشارات جهان نو.
لطفی‌زاده، علی (1363)، مواجهه با ابهام موجود در جهان واقعی، ترجمة پرویز پرهامی، گزارش کامپیوتر.
مقدادیان، فتحیه (1388)، پایان‌نامه با عنوان اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استفاده مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک‌ها، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد نیشابور، گروه مدیریت.
Bozdag, C. E., Kahraman, C, & Ruan, D (2003), Fuzzy Group Decision Making for Selection Among Computer Integrated Manufacturing Systems, Computers in Industry, 51.
Buckley, J.J (1985), Fuzzy Hierarchical Analysis, Fuzzy Sets and Systems, 17.
Cheng, C.-H., Yang, K.-L, & Hwang, C.-L (1999), Evaluating Attack Helicopters by AHP Based on Linguistic Variable Weight, European Journal of Operational Research, 116.
Ching-Hsue, C (1997), Evaluating Naval Tactical Missile Systems by Fuzzy AHP Based on the Grade Value of Membership Function, European Journal of Operational Research, 96.
Kahraman, C., Cebeci, U., & Ruan, D (2004), Multi-attribute Comparison of Catering Service Companies Using Fuzzy AHP: the case of Turkey, International Journal of Production Economics, 87.
Parmita, S., yanni, zh (2005), Relationship Between Online Service Quality and Customer Satifaction: A study in Internet Banking, Masters Thesis, Lulea University of Technology,13.
Pikkarainen, T. Pikkarainen, K. Karjaluoto, H. Pahnila, S (2004), Consumer Acceptance of Online Banking: an Extension of the Technology Acceptance Model, Internet Research, 14.
Saaty T.L (1986), Axiomatic Foundation of the Analytic Hierarchy Process, Management Science Vol.32.
Seo-jae,ok & ji-hyun,shon (2007), The Determinant of Internet Banking Usage Behavior in Korea: A Comparison of Two Theoretical models.
S.o-Kclicapa & G.G-Emal (2002), Ebanking Options: which one Best Sits for Customer, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Udag University, Bursa Turkey.
van Laarhoven, P.J.M., & Pedrycz, W (1983), A Fuzzy Extension of Saaty's Priority Theory, Fuzzy Sets and Systems, 11.