نویسندگان

1 عضو هیأت علمی و دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد اقتصاد و عضو دفتر مدل‌سازی اقتصاد ایران دانشگاه امام صادق (ع)

3 عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

4 دانشجوی کارشناسی‌ارشد اقتصاد و عضو دفتر مد‌ل‌سازی اقتصاد ایران دانشگاه امام صادق (ع)،

چکیده

نرخ ارز یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد است که از کانال‌های مختلف بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می‌گذارد. در این مقاله، آثار شوک‌های ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از روش BVAR با تابع پیشینSSVS برآورد شده است. تمام مدل‌های بیزین مشتمل بر سه جزء اساسی تابع چگالی پیشین، تابع راست‌نمایی و تابع چگالی پسین است و بسته به اینکه از چه نوع تابع پیشینی در مدل استفاده شود، می‌توان به نتایج مختلفی دست یافت. در این مطالعه نتایج پیش‌بینی مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و مدل خودرگرسیون برداری بیزین با توابع پیشین مختلف از جمله تابع پیشین یادشده (SSVS-VAR) با یکدیگر مقایسه می‌شود. متغیرهای درون‌زای مدل مقاله، نرخ ارز بازاری، پایه پولی، تولید ناخالص ملی، شاخص قیمت و متغیر برون‌زای مدل درآمد حاصل از صادرات نفت خام ایران است. براساس نتایج این مقاله، پیش‌بینی‌های انجام شده با استفاده تابع پیشین SSVS در مورد مقدار آتی هر یک از متغیرهای درون‌زای مدل دقیق‌تر از روش OLS و تابع پیشین مینسوتا است. در نهایت، با استفاده از تابع عکس‌العمل آنی[1] اثر شوک‌های وارده بر متغیر نرخ ارز بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی برآورد شده است. براساس نتایج به‌دست آمده، کاهش قدرت پول ملی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی می‌شود و تأثیر مثبت و پایداری بر شاخص قیمت‌ها دارد.[1]- Impulse Response Function

کلیدواژه‌ها

ابریشمی، حمید و آزاده رحیمی (1383)، بررسی عوامل کوتاه‌مدت و بلندمدت تعیین‌‌کننده نرخ ارز در چهارچوب سه کالایی: مطالعه موردی ایران، پژوهشنامه بازرگانی، شماره30.
آقایی، کیومرث، امیر جباری و محمد کریمی (1387)، بررسی منابع نوسانات کلان اقتصادی ایران با تأکید بر نرخ واقعی ارز طی سال‌های 1384-1349، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال8.
حلافی، حمیدرضا، علیرضا اقبالی و ریحانه گسکری (1383)، انحراف نرخ واقعی ارز و رشد اقتصادی ایران، پژوهشنامه اقتصادی.
طیبی، سیدکمیل و خدیجه نصراللهی (1381)، نقش متغیرهای اساسی در تبیین رفتار نرخ ارز واقعی تعادلی بلندمدت ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره13.
قاسملو، خلیل (1376)، برررسی اثر انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی بر متغیرهای کلان اقتصادی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
گرجی، ابراهیم و ناصر خیابانی (1381)، یکسان‌سازی نرخ ارز و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران.
نفری، اکبر‌ (1381)، آثار یکسان‌سازی نرخ ارز بر تجارت خارجی محصولات کشاورزی، مجموعه مقالات: آثار یکسان‌سازی نرخ ارز بر بخش کشاورزی، مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصادی کشور، تهران.
همتی، عبدالناصر و علیرضا مباشرپور (1390)، منابع نوسان‌های نرخ‌های اسمی و حقیقی ارز در یک اقتصاد متکی‌به نفت: مورد ایران، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال8، شماره28.
یاوری، کاظم و حسین قادری (1383)، بررسی عوامل مؤثر بر حاشیه ارزی بازار موازی ارز، نرخ ارز حقیقی و سطح عمومی قیمت در اقتصاد ایران، تهران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 18.
Andersson, M. and Karlsson, S (2007), Bayesian Forecast Combination for VAR Models, Forthcoming in S. Chib, W. Griffiths, G. Koop and D. Terrell (eds.), Advances in Econometrics, Volume 23: Bayesian Econometrics, (Elsevier: Amsterdam). Manuscript available at ttp://www.bus.lsu.edu/hill/aie/karlsson.pdf.
Banbura, M., Giannone, D. and Reichlin, L (2010), Large Bayesian VARs," Journal of Applied Econometrics, 25.
Carlin, B. and Chib, S (1995), Bayesian Model Choice via Markov Chain Monte Carlo Methods, Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 57.
Corestti, G and Polo, P (2000), Optimal Interest Rate Rules and Exchange Rate Pass-Through, NBUR, Working paper, No.125.
Cottani, J., Cavallo, F. &Khan, S (1990), Real Exchange Rate Behavior And Economic Performance InLDC; Economic Development And Cultural Change, Vol.39.
Doan, T., R. Litterman and C. Sims (1984), Forecasting and Conditional Projection Using Realistic Prior Distributions, Econometric Reviews, Vol. 3, No. 1.
Edwards, S and Van, W (1989), Tariffs The Real Exchange Rate and the Terms of Trade, Oxford Economic Paper, No.39
Edwards, S (1989a), Real Exchange Rates, Devaluation, and Adjustment, Cambridge, MA.: MIT Press.
Edwards, S (1989b), Exchange Controls, Devaluations, and Real Exchange Rates: The Latin American Experience, Economic Development and Cultural Change, 37.
Edwards, S (1991), Real Exchange Rate Devaluation And Adjustment : Exchange Rate Policy In Development Countries; The IMF Press, Cambridge, England.
Enders, Walter (2004), Applied Econometric Time Series, John Wiley and Sons
Enders, Walter, and Bong - Soo Lee (1997), Accounting for Real and Nominal Exchange Rate Movements in the Post-Bretton Wood Period, Journal of International Money and Finance 16.
Fernandez, C., Ley, E. and Steel, M (2001), Benchmark Priors for Bayesian Model Averaging, Journal of Econometrics, 100.
George, E. and McCulloch, R (1993), Variable Selection via Gibbs Sampling, Journal of the American Statistical Association, 85.
George, E. and McCulloch, R (1997), Approaches for Bayesian Variable Selection, Statistica Sinica, 7.
George, E., Sun, D. and Ni, S (2008), Bayesian Stochastic Search for VAR Model Restrictions, Journal of Econometrics, 142.
Geweke, J. and Whiteman, C (2006), Bayesian Forecasting, Chapter1 in G. Elliott, C.W.J. Granger and A. Timmermann (eds.), Handbook of Economic Forecasting. (Elsevier: Amsterdam).
Ghosh, A. and R.S. Rajan (2007), A Survey of Exchange Rate Pass-through in Asia: What does the Literature Tell us?; Asia Pacific Economic Literature,No.21.
Goldberg, L (1993), Foregone Exchange Market in Russa: Understanding the Reforms, IMF Staff Papers, Vol.40.
Goldberg, Linda S., and Michael W. Klein (1997), Foreign Direct Investment, Trade and Real Exchange Rate Linkages in Southeast Asia andLatin America, National Bureau of Economic Research, Working Paper63-44.
Goldberg, Pinelopi K. and Michael M. Knetter (1997), Goods Prices and Exchange Rates: What Have We Learned?; Journal of Economic Literature, Vol. 35, No. 3, September.
Green, P (1995), Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo Computation and Bayesian Model Determination, Biometrika, 82.
Gylfason, T & j. helliwell (1983), A Thyn Thesis of Keynesian Monetary and Portfolio Approaches to Flexible Exchange Rates, the Economic Journal, No.43.
Hsiao, C (1981), Autoregressive Modelling and Money-income Causality Detection, Journal of Monetary Economics 7, 85{106.
Ivrendi, Mehme; Guloglu, Bulent (2010), Monetary Shocks, Exchange Rates and Trade Balances: Evidence From Inflation Targeting Countries, Economic Modelling, Volume 27, Issue 5.
Jochmann, M., Koop, G. and Strachan, R (2009), Bayesian Forecasting Using Stochastic Search Variable Selection in a VAR Subject to Breaks, International Journal of Forecasting, Forthcoming.
Kadiyala, K. and Karlsson, S (1993), Forecasting with Generalized Bayesian Vector Autoregressions, Journal of Forecasting, 12.
Kahn, Michael; Kandel ;Shmuel, Sarig; Oded (2002), Real and Nominal Effects of Central Bank Monetary Policy, Journal of Monetary Economics, Volume 49, Issue 8.
Kandil ,Magda; Berument ,Hakan; Dincer, N. Nergiz (2007), The Effects of Exchange Rate Fluctuations on Economic Activity in Turkey, Journal of Asian Economics, Volume 18, Issue 3.
Karras ,Georgios (1993), Sources Of U.S. Macroeconomic Fluctuations: 1973–1989; Journal Of Macroeconomics, Volume 15, Issue 1.
Kenny,G., Meyler,A. and Quinn, A (1990), Bayesian VAR Models for Forecasting Irish Inflation, Central Bank of Irland Technical Paper.
Kharas, H., Pinto, B (1989), Exchange Rate Rules, Black Market Premia & Fiscal Deficits: the Bolivian Hyperinflation, Review of Economic Studies, No.56 .
Koop, G (2003), Bayesian Econometrics John Wiley and Sons.
 Koop, G (2010), Forecasting with Medium and Large Bayesian VARs, Manuscript Available at http://personal.strath.ac.uk/gary.koop.
Koop, G. Korobilis, D (2010), Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics, Manuscript Available at http://personal.strath.ac.uk/gary.koop.
Korobilis, D (2009), VAR Forecasting Using Bayesian Variable Selection, Manuscript.
Krueger, A (1978), Foreign Trade Regimes and Economic Development: Liberalization Attempts and Consequences, Cambridge, M.A.: Ballinger.
Krugman, P., and L. Taylor (1978), Contractionary Effects of Devaluation, Journal of International Economics 8.
Kutan, Ali M.; Wyzan, Michael L (2005), Explaining the Real Exchange Rate in Kazakhstan, 1996–2003: Is Kazakhstan Vulnerable to the Dutch Disease?, Economic Systems, Volume 29, Issue 2.
Landon ,Stuart; Smith ,Constance E (2009), Investment and the Exchange Rate: Short run and Long run Aggregate and Sector-level Estimates, Journal of International Money and Finance, Volume 28, Issue 5.
Landon, Stuart; Smith, Constance E (2006), Exchange Rates and Investment good Prices: A Cross-industry Comparison, Journal of International Money and Finance, Volume 25, Issue 2.
Lastrapes, William D (1992), Sources of Fluctuations in Real and National Exchange Rates, The Review of Economics and Statistic 74.
Litterman, R.B (1986), Forecasting with Bayesian Vector Autoregressions - Five Years of Experience, Journal of Business and Economic Statistics, January 1986, Vol. 4, No. 1.
McNees, S. K (1986), The accuracy of two Forecasting Techniques: some Evidence and an Interpretation, New England Economic Review, Federal Reserve Bank of Boston, March.
Mishkin, Frederic S (2007), The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Seventh Edition, The Addison-Wesley Series in Economics
Pinto, B (1990), Black Market Premia, Exchange Rate Unification and Inflation in Sub-Saharan Africa, the World Bank Economic Review, Vol.3, No.3
Richard M. Todd (1984), Improving Economic Forecasting with Bayesian Vector Autoregression, Quarterly Review, Federal Reserve Bank of Minneapolis, Issue Fall.
Romer, David (2006), Advance Macroeconomics, Third Edition, the Mc Graw-Hill companies
Sims, C (1980), Macroeconomics and Reality, Econometrica, 48.
Wang, Tago (2005), Sources of Real Exchange Rate Fluctuations in China; Journal Of Comparative Economics, 33.
Yousefi, Ayoub & Wirjanto, Tony S (2003), Exchange Rate of the US Dollar and the J Curve: The Case of Oil Exporting Countries, Energy Economics, Volume 25, Issue 6.