نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه پیام نور

2 استادیار اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مالیات بر درآمد شرکت‌ها، سهم عمده­ای از درآمد­های مالیاتی را شامل می­شود و از سویی، ریسک­های سیستماتیکی که شرکت‌ها با آن مواجه هستند، مالیات پرداختی را تحت تأثیر قرار می­دهد.در این مقاله ارتباط مالیات بر درآمد شرکت‌ها با ریسک سیستماتیک، سود قبل از مالیات و سود انباشته ابتدای دوره 283 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383 تا سال 1390 با استفاده از روش پنل دیتای اثرات تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان­دهنده نبود رابطه مشخص بین ریسک سیستماتیک با مالیات پرداختی در بین شرکت‌های موجود در بورس اوراق بهادار تهران است، به­طوری که از 283 شرکت مورد بررسی، ضریب ریسک سیستماتیک برای 93 شرکت معنا­دار شده است. تأثیر ریسک سیستماتیک در این شرکت‌ها نیز متفاوت است، به­طوری که در بعضی از شرکت‌ها تأثیر مثبت و در بعضی دیگر تأثیر منفی بر نسبت مالیات پرداختی به سرمایه اسمی شرکت‌ها داشته است. همچنین نسبت­های سود قبل از مالیات به سرمایه اسمی شرکت و سود انباشته ابتدای دوره به سرمایه اسمی شرکت، رابطه مثبت و معناداری با نسبت مالیات به سرمایه اسمی شرکت داشته و ضریب تأثیر نسبت سود قبل از مالیات به سرمایه اسمی شرکت بزرگ‌تر از نسبت سود انباشته ابتدای دوره به سرمایه اسمی شرکت است. 

کلیدواژه‌ها

ایزدی نیا، ناصر و امیر رسائیان (1388)، «ساختار سرمایه و مالیات بر درآمد شرکت‌ها در ایران»، فصلنامه تخصصی مالیات، دوره جدید، شماره چهارم (مسلسل 52).
حمزه­پور، محمدحسین، سیدکاظم صدر و محمدعلی کفائی (1381)، «بررسی مالیات بر شرکت‌ها در ایران براساس الگوی مالیات‌های اسلامی»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 10.
سعیدی، پرویز و عبدالکریم کلامی (1388)، «تأثیر تغییر قانون مالیات بر درآمد شرکت‌ها بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های تولیدی»، مجله مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال چهارم، شماره7.
سعیدی، پرویز (1387)، حسابداری مالیاتی در ایران، تهران، انتشارات ترمه.
صبری بقایی، آذرخش و نازی محمدزاده اصل (1382)، «شناخت جنبه‌های مختلف اثربخشی مالیات در اقتصاد ایران»، پژوهشنامه اقتصادی.
ظهوریان، ابوالفضل (1389)، «انتخاب برای ممیزی مالیاتی برمبنای ریسک»، پژوهشنامه مالیات، شماره 8.
گرجی‌زاده، داود (1389)، «بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و رشد سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه پژوهشگر، شماره 7.
فلاحی، محمدعلی و علی چشمی (1383)، «برآورد تابع سرمایه‌گذاری Q توبین با تأکید بر نقش مالیات بر شرکت‌ها در ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 19.
تقی‌پور، انوشیروان و روزبه علیخان قمی (1378)، «عوامل مؤثر بر مالیات و پیش­بینی آن، مورد مطالعه ایران (1378-1352)»، مجله برنامه و بودجه، شماره 40 و 41.
نجارزاده، رضا و حمیدرضا زارع (1385)، «برآورد کشش و وقفه درآمد مالیاتی شرکت‌ها در استان تهران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال ششم، شماره سوم.
راعی، رضا و احمد پویان‌فر (1389)، مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ سوم.
همتی، حسن (1386)، حسابداری شرکت‌ها، جلد دوم، انتشارات ترمه، چاپ ششم.
Baker, M. and J. Wurgler (2002), “Market Timing and Capital Structure”, Journal of Finance, Vol.57.
Barclay, M. J., E. Morellec and Jr. C. W. Smith, (2001), “On the Debt Capacity of Growth Options”, University of Rochester, Working Paper.
Barclay, M. and Jr. C.W. Smith (1999), “The Capital Structure Puzzle: Another Look at the Evidence”. Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 12.
Bradley, M., G. A. Jarrell and E. H. Kim (1984), “On the Existence of an Optimal Capital Structure: Theory and Evidence”. Journal of Finance, Vol. 39.
Cadsby, C. B., M. Frank and V. Maksimovic (1998), “Equilibrium Dominance in Experimental Financial Markets”, Review of Financial Studies, Vol. 11, 1.
Campbell, J. Y., A. W. Lo and A. C. MacKinlay (1997), The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press, USA.
DeAngelo, H. and R. Masulis (1980), “Optimal Capital Structure Under Corporate and Personal Taxation”, Journal of Financial Economics, Vol. 8.
Fama, E. and K. French (2002), “Testing Trade-Off and Pecking Order Predictions about Dividends and Debt”, Review of Financial Studies, Vol.15.
Fischer, E. O., R. Heinkel and J. Zechner (1989), “Dynamic Capital Structure Choice: Theory and Tests”, Journal of Finance, Vol. 44.
Frank, M. Z. and V. K. Goyal (2003), “Testing the pecking order theory of capital structure”, Journal of Financial Economics, Vol. 67.
Goyal, V. K., K. Lehn, and S. Racic (2002), “Growth Opportunities and Corporate Debt Policy: The Case of the U.S. Defense Industry”, Journal of Financial Economics, Vol. 64.
Graham, J. R. (1996), “Proxies for the Corporate Marginal Tax Rate”, Journal of Financial Economics, Vol. 42.
Graham, J. R. (2000), “How Big are the Tax Benefits of Debt?”, Journal of Finance, Vol. 55.
Graham, J. R. and C. Harvey (2001), “The Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence from the Field”, Journal of Financial Economics, Vol. 60.
Green, R. C. and B. Hollifield (2003), “The Personal-Tax Advantages of Equity”, Journal of Financial Economics, Vol. 67.
Hastie, T., R. Tibshirani and J. Friedman (2001), The Elements of Statistical Learning, Springer,New York.
Harris, M. and A. Raviv (1991), “The Theory of Capital Structure”, Journal of Finance, Vol. 46.
Hart, O. and J. Moore (1994), “A Theory of Debt Based on the Inalienability of Human Capital”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 109.
Hovakimian, A., T. Opler and S. Titman (2001), ‘The Debt-Equity Choice”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 36.
Jaggia, P. B. and A. V. Thakor (1994), Firm-Specific Human Capital and Optimal Capital Structure”, International Economic Review, Vol. 35.
Jensen, M. C. (1986), “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers”, American Economic Review, Vol.76.
Jensen, M. C. and W. H. Meckling (1976), “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”, Journal of Financial Economics, Vol.3.
Ju, N., R. Parrino, A. M. Poteshman and M. S. Weisbach (2003), “Horses and Rabbits? Optimal Dynamic Capital Structure from Shareholder and Manager Perspectives”, University of Illinois, Champaign IL, Working Paper.
Korajczyk, R. A. and A. Levy (2003), “Capital Structure Choice: Macroeconomic Conditions and Financial Constraints”, Journal of Financial Economics, Vol.68.
Lemmon, M. L. and J. Zender (2002), “Debt Capacity and Tests of Capital Structure Theories”, University of Colorado and University of Utah, Working Paper.
Little, R. J. A. and D. B. Rubin (2002), Statistical analysis with missing data. Wiley, John & Sons.
Lucas, D. and R. MacDonald (1990), “Equity Issues and Stock Price Dynamics”, Journal of Finance, Vol.45.
MacKay, P. and G. M. Phillips (2002), “Is There an Optimal Industry Capital Structure?”, Southern Methodist University and University of Maryland, Working Paper.
Maksimovic, V. and S. Titman (1991), “Financial Policy and Reputation for Product Quality”, Review of Financial Studies, Vol.4.
Miller, M. H. (1977), “Debt and Taxes”, Journal of Finance, Vol.32.
Miller, M.H. and K. Rock (1985), “Dividend Policy under Asymmetric Information”, Journal of Finance, Vol.40.
Myers, S. C. (1977), “Determinants of Corporate Borrowing”, Journal of Financial Economic, Vol.5.
Myers, S. C. (1984), “The Capital Structure Puzzle”, Journal of Finance, Vol.39.
Myers, S. C. (2002), “Financing of Corporations”, In Constantine’s, G., M. Harris, and R. Stulz (eds.) Handbook of the Economics of Finance, forthcoming.
Myers, S. C. and N. Majluf (1984), “Corporate Financing and Investment Decisions when Firms Have Information that Investors do not Have”, Journal of Financial Economic, Vol.13.
Rubin, D. B. (1996), “Multiple Imputation After 18 Years”, Journal of the American Statistical Association, Vol. 91.
Shyam-Sunder, L. and S. Myers (1999), “Testing Static Trade-Off Against Pecking Order Models of Capital Structure”, Journal of Financial Economics, Vol. 51.
Smith, C. W. and R. L. Watts (1992), “The Investment Opportunity Set and Corporate Financing, Dividend and Compensation Policies”. Journal of Financial Economics, Vol. 32.
Titman, S. (1984), “The Effect of Capital Structure on a Firm’s Liquidation Decision”, Journal of Financial Economics, Vol.13.
Titman, S. and R. Wessels (1988), “The Determinants of Capital Structure Choice”, Journal of Finance, Vol. 43.
Welch, I. (2002), “Columbus. Egg: Stock Returns are the Main Determinant of Capital Structure Dynamics”, Yale University, Working Paper.