نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این مقاله[1] با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نشان می‏دهیم که چگونه تکانه‏های وارد بر اقتصاد ایران از مسیر سیاست‏های مالی، متغیرهای کلان اقتصادی را متأثر می‏سازند. برای این منظور، یک مدل دور تجاری حقیقی را در حالت مبنا که دولت هیچ‏گونه قاعده خاصی را در مخارج خود دنبال نمی‏کند، در تقابل با مدلی قرار دادیم که دولت در تنظیم مخارج خود، سیاست مالی ضد ادواری و موافق ادواری را دنبال می‏کند. نتایج حاصل از شبیه‏سازی مدل نشان ‏داد در زمان‏هایی که دولت قواعد مالی گذشته‏نگر را دنبال می‏کند، در بیشتر موارد باعث تشدید بزرگی انحرافات ایجاد شده در متغیرهای کلان اقتصادی و نیز دوره زمانی بازگشت آنها به وضعیت باثباتشان در پاسخ به تکانه‏ها می‏شود. به‏عبارت دیگر، در یک مدل دور تجاری حقیقی برای ایران نشان دادیم که پیروی دولت از سیاست‏های مالی مبتنی‌بر قواعد مشخص در اقتصاد بی‏ثباتی بیشتر را به همراه دارد.[1]- این مقاله مستخرج از پایان‌نامه دکترای میثم رافعی به راهنمایی دکتر جاوید بهرامی و دکتر داوود دانش‏جعفری در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‏ طباطبائی است.

کلیدواژه‌ها

بهرامی، جاوید و پروانه اصلانی (1390)، «بررسی آثار شوک‏های نفتی بر سرمایه‏گذاری بخش خصوصی در مسکن در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی‌بر ادوار تجاری حقیقی»، فصلنامه تحقیقات مدل‏سازی اقتصادی، شماره 4.
بهرامی، جاوید و سمیرا نصیری (1390)، «شوک نفتی و بیماری هلندی: بررسی موردی ایران»، فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی ایران، شماره 48.
بهرامی، جاوید و نیره‌سادات قریشی (1390)، «تحلیل سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی»، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، سال پنجم، شماره 1.
صمدی، علی حسین و سکینه اوجی‌مهر (1390)، «ارزیابی سیاست مالی و بررسی خاصیت رفتار ادواری آن: مورد ایران (1386-1353)»، فصلنامه جستارهای اقتصادی، شماره 16.
شاه‏حسینی، سمیه و جاوید بهرامی (1392)، «طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی با در نظر گرفتن بخش بانکی برای اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی ایران، شماره 53.
Annicchiarico, B., N. Giammarioli and A. Piergallini (2012), "Budgetary Policies in a DSGE Model with Finite Horizons”, Journal of Research in Economics, Vol. 53.
Cologini, A. and M. Manera (2013), “Exogenous Oil Shocks, Fiscal Policies and Sector Reallocations in Oil Producing Countries”, Journal of Energy Economics, Vol. 35.
Pieschacon, A. (2012), “The Value of Fiscal Discipline for
Oil-Exporting Countries”, Journal of Monetary Economics, Vol 59.
Serven, L. (1998), “Macroeconomic Uncertainty and Private Investment in LDCs: An Empirical Investigation”, World Bank, Working Paper, No. 2035.
Tagkalakis, A. (2008), “The Effects of Fiscal Policy on Consumption in Recessions and Expansions”, Journal of Public Economics, Vol.92.