نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها در ایران در انتهای سال 1389 آغاز و یکی از اهداف آن بهبود توزیع درآمدها اعلام شد. در این مطالعه سعی برآن است تا اثرات این سیاست اقتصادی بر توزیع درآمدها مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت این مطالعه از آن جهت است که این طرح ادامه داشته و نتایج فازهای قبلی برای کشور باید شناسایی و از اشکالات آن اجتناب شود. برای دستیابی به این مهم از دادههای «پیمایش هزینه و درآمد خانوار» مرکز آمار ایران در یک الگوی شبیه‌سازی خرد اگزاکا-بلایندر در طول سال‌های قبل و بعد از اجرای فاز اول سیاست هدفمندسازی یارانهها استفاده میکنیم. همچنین در این الگو سعی میکنیم مشکلاتی از قبیل خطای انتخاب نمونه، تفاوت قیمتهای منطقهای و همزمانی تحریمها را رفع کنیم. نتایج این مطالعه نشان میدهد در دوره پس از اجرای سیاست، توزیع قدرت خریدهای شبیهسازی شده برخلاف توزیع مخارج، خانوارها برابرتر نشدهاند. همچنین بهبود توزیع مخارج بیشتر از طریق کاهش فرصتها بوده است.

کلیدواژه‌ها

ناصر خیابانی (1387)، «یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ارزیابی افزایش قیمت تمامی حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران»،  فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 16، 1-34.
کیومرث شهبازی ، فیروز فلاحی و امیر غلامی (1391)، «همگرایی شاخص قیمت در استان‌های ایران»، فصلنامه مدلسازی اقتصاد، سال ششم، (20)4، 128-111.
Almas, Ingvild (2012), "International Income Inequality: Measuring PPP Bias by Estimating Engel Curves for Food", American Economic Review, 102 (2), 1093-1117.
Barrett, G. F. and M. Brzozowski (2010), “Using Engel Curves to estimate the bias in the Australian CPI”, Economic Record, 86 (272), 1-14.
 Blinder, A. S. (1973), “Wage Discrimination: Reduced Form and Structural Estimates”, Journal of Human Resources, 8, 436-455.
Bourguignon, F., H. G. Ferreira and N. Lustig (2005), “The Microeconomics of Income Distribution Dynamics in East Asia and Latin America”, World Bank Publications.
Costa, D. (2001): “Estimating Real Income in the US from 1888 to 1994: Correcting CPI Bias Using Engel Curves”, Journal of Political Economy, 109, 1288-1310.
Dalen, J. (2006), “Spatial Price Comparisons in Poverty Measurement, An Example from Cambodia”, Miemo.
Deaton, A. (1988) , “Quality, Quantity and Spatial Variation of Price”, The American EconomicReview, 78 (3), 418-430.
Deaton, A. (1997) , “The Analysis of Household Surveys”, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Deaton, A. and J. Muellbauer (1980) , “An Almost Idea Demand System.” The AmericanEconomic Review, 70(3), 312-326.
Salehi-Isfahani, D. and M. H. M.  Dehzooei (2014), “ The Impact of Unconditional Cash Transfers on Labor Supply: Evidence from Iran’s Energy Subsidy Reform Program”, miemo.
Gong, C. H. and X. Meng (2007): “Regional Price Differences in Urban China 1986-2001: Estimation and Implication”, Miemo.
Hamilton, B. W. (2001), “Using Engel’s Law to Estimate CPI Bias”, The American EconomicReview, 91 (3), 619-630.
Haveman R. H. and K. Hollenbeck (1980): “Microeconomic Simulation Models for Public Policy Analysis: Distributional Impacts”, Academic Press.
Khiabani, N. and A. Mazyaki (2009), “Are Public Policies Effective in Alleviating Family Income Inequality”, Journal of Income Distribution, 18 (3-4), 268-282.
Oaxaca, R. (1973), “Male-Female Wage Differentials in Urban Labor Markets”, International Economic Review, 14, 673-709.
OECD (2006), “OECD Sustainable Development Studies: Subsidy Reform and Sustainable Development: Economic, Environmental and Social Aspects”, Organization for Economic and Development, OECD Publishing.