نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و معاون پژوهشی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

کلیدواژه‌ها