نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی _ واحد تهران مرکزی و معاون دانشگاه آزاد اسلامی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد مدیریت، گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی _ واحد تهران مرکزی

کلیدواژه‌ها