نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد اقتصاد

کلیدواژه‌ها