نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی- دانشگاه تهران

چکیده

مسئله تورم و علل پدیده آورندة آن یکی از بحث های بسیار مهم در اقتصاد است. یکی از تئوری هایی که سعی در تفسیر پدیده تورم دارد نظریه مقداری پول می‌باشد. این نظریه بیان می‌دارد که میان میزان نقدینگی و سطح عمومی قیمتها رابطة خطی وجود دارد. این مقاله به آزمون نظریه مقداری پول در ایران می‌پردازد. همچنین با توجه به اینکه دولت ایران چند سالی است که سیاست تثبیت قیمتها را پیش گرفته، این نوشتار سعی در تبیین نقش این سیاست در کاهش میزان تورم دارد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که هر چند رابطة بین نقدینگی و تورم در ایران یک به یک نیست؛ اما بین این دو متغیر در این کشور رابطة معنی‌داری وجود دارد. نکتة دیگر اینکه طبق نتایج تحقیق، بین میزان نااطمینانی تورمی و میزان تورم، رابطة مثبت و معنی داری وجود دارد؛ لذا می‌توان انتظار داشت که دولت بتواند از طریق اجرای سیاست تثبیت قیمتها نااطمینانی تورمی را تاحدودی کنترل کند و از این طریق به کاهش نرخ تورم کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

1. اسلامی بیدگلی، غلامرضا. «تفسیر تورم در ایران با کاربرد نظریه مقداری پول». حسابدار، سال هشتم، شماره نهم و دهم، پیاپی 93-4، (1371) .
2. « گزارش اقتصادی و ترازنامه سالهای 1358-1384». بانک مرکزی، 1384.
3. برانسون، ویلیام اچ. تئوری‌های سیاستهای اقتصاد کلان. ترجمه عباس شاکری، تهران: نشرنی، 1381.
4. تشکینی، احمد. «آیا تورم یک پدیده پولی است؟ مورد ایران». دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، (1382).
5. تروی ثیک، ج.ام. تورم، راهنمایی بر بحران در تئوری‌های اقتصادی معاصر. ترجمة حسین عظیمی و وحید غفارزاده، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر،1362.
6. کازرونی، علیرضا و اصغری،‌ برات. «آزمون مدل کلاسیک تورم در ایران :روش همگرایی». فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، فصلنامه شماره 23، (1381)، صص 139-97.
7. کاظمی نژاد، مرضیه سادات. «آزمون رابطه علیت نرخ ارز و تورم و برآورد مدل پولی تورم در ایران». دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، (1382).
8. گرجی، ابراهیم با همکاری شیما مدنی. سیر تحول در تجزیه و تحلیلهای تئوری کلان اقتصادی. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1384.
9. طبیبیان، محمد و سوری، داود. «ریشه های تورم در اقتصاد ایران». پژوهشنامه بازرگانی، شماره 1، (زمستان 1375).
10. طیب نیا، علی. «تبین پولی تورم : تجربه ایران». تحقیقات اقتصادی، شماره 49، (بهار 1373)، صص 74-43.
 
11. Bollerslev, T. "Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity". Journal of Econometrics, Vol. 31, (1986): 307–327.
 
12. Engel, R. "Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity With Estimate of The Variance of The United Kingdom Inflation"., Econometrica, Vol. 50, (1982):987-1008
 
13. Myrdal, Gunar.  Asian Drama. Penguin Books, Vol. 3, (1968): 1923-1925.
 
14. Holland,S. "Uncertain Effects of Money and the Link Between The Inflation Rate And Inflation Uncertainty"., Economic Inquiry, (1993): 39-51.
 
15. Liu, Olin. and Olu, Muyniw and Addegi, S. "Determinant of Inflation In The Islamic Republic Of Iran, a Macroeconomic Analysis"., IMF Working Paper, Number 127: (2000).
 
16. Shiravni, Hassan. and Wilberate, Barry. "Money and Inflation: International Evidence Based on Contingent Theory"., International Economic Journal, Vol. 8, No.1 (1994):11-21.