نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی- دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

جان استوارت میل، فیلسوف معروف مکتب کلاسیک در کتابی با عنوان اصول اقتصاد سیاسی در سال 1848 میلادی، الگوی ریکاردو و قوانین اقتصادی طبیعی توزیع آن را به چالش کشید. در همان سال، یک بیانیه بسیار متفاوت ولی قاطع توسط کارل مارکس و فریدریش اِنگلس تحت عنوان مانیفست کمونیست انتشار یافت که در آن از عملکرد نظام سرمایه‌داری بشدت انتقاد شد و از کارگران صنعتی در کشورهای سرمایه‌داری اروپایی خواسته شد تا متحد شوند ودست به انقلاب سوسیالیستی زنند و با سرنگونی حکومتهای این کشورها، کارخانجات سرمایه‌داران را مصادره کنند.
مارکس و اِنگلس در نیمة دوم دهة 1800 میلادی به بررسی کشورهای سرمایه‌داری در اروپا پرداختند. در این دوران، این کشورها از فقر و محرومیت، گرسنگی و بیکاری و بسیاری مسائل دیگر رنج می‌بردند و شرایط اقتصادی و اجتماعی آنها مطلوب نبود. در آن شرایط حساس از تاریخ، وقوع انقلاب سوسیالیستی بر ضد حکومتهای سرمایه‌داری در کشورهای اروپایی بسیار محتمل بود. اما این انقلاب رخ نداد و به جای آن و به مرور زمان وضعیت اقتصادی این کشورها، بویژه انگلیس با معرفی شیوه‌های جدید تولید- که موجب افزایش چشمگیر تولید گردید- بهتر شد.
در این دوران علم اقتصاد سیر تکوینی خود را طی می‌کرد. مارکس و انگلس به عنوان منتقدان اصلی نظام سرمایه‌داری و همچنین معارضان فرانسوی و دیگران مانند «هنری جورج»[1]و «تورستین وبلن»[2]با طرح اندیشه‌های جدید، مکاتب نوینی را در علم اقتصاد بنیان نهادند. از سوی دیگر، بسیاری از بزرگان علم اقتصاد مانند «لئون والراس»[3]و «آلفرد مارشال»[4] دو تن از دانشمندان مکتب نئوکلاسیک، دانش اقتصاد را مجدداً احیا کردند و بدین ترتیب سیر تکوینی علم اقتصاد ادامه یافت.[1]. Henry George (1839- 1894).


[2]. Thorstein Veblen (1875- 1929).


[3]. Leon Walras (1834- 1810).


[4]. Alfred Maushall (1842- 1924).

کلیدواژه‌ها

1. برنز، امیل. مارکسیسم چیست؟. ترجمة محمدتقی صالحی، تهران: کتابخانه فروردین، 1358.
2. تفضلی، فریدون. تاریخ عقاید اقتصادی: از افلاطون تا دورة معاصر. تهران: نشر نی، 1386.
3. تفضلی، فریدون، «نظام سرمایه‌داری از دیدگاه کارل مارکس و ماکس وبر». پیک نور علوم انسانی، سال سوم، شماره چهارم، (1384).
4. دادگر، یدالله. تاریخ تحولات اندیشة اقتصادی (آزمونی مجدد). قم: انتشارات دانشگاه مفید، 1383.
5. سینگر، پیتر. مارکس. ترجمة محمد اسکندری، تهران: انتشارات طرح نو، 1379.
6. ستیس، و. ت.، فلسفة هگل. ترجمة دکتر حمید عنایت، جلد اول و جلد دوم، تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی،  1357.
7. عبدالکریمی، بیژن و رضایی، محمد. هگل یا مارکس: نقدی بر جریان روشنفکری ایران. تهران: نقد فرهنگ، 1384.
8. مارکس، کارل.‌ سرمایه. ترجمة ایرج اسکندری، جلد اول و جلد دوم، چاپ سوم، تهران: چاپخانه رامین، 1383.
9. محیط، مرتضی. کارل مارکس: زندگی و دیدگاههای او. تهران: نشر اختران، 1384.
10. وبلن، تورستین. نظریة طبقة مرفه. ترجمة دکتر فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی، 1383.
 
11. Blaug, Mark. Ricardian Economics. New Haven: Yale University Press., 1958.
 
12. Bowden, Elbert V., Economics Through the Looking Glass. New York: Canfield Press., 1974.
 
13. Feuerbach, Ludwig, The Essence of Christianity, trans., G. Eliot, New York, 1957.
 
14. Engels. Friedrich, Feuerbach and the Product of German Classical Philosophy.Moscow: Progress Publishers., 1977.
 
15. Freedman, Robert (ed.). Marx on Economics, Harcourt. New York: Brace and World Inc., 1970.
 
16. George, Henry. Progress and Poverty. New York: Macmillan and Co., Ltd…., 1879.
 
17. Smith, Adam. Wealth of Nations. ed. Edwin Cannon, New York: Modern Library., 1965.
 
18. Say, Jean Baptiste. A Treatise on Political Economy., in Readings in the History of Economic Thought, ed. S. Howard Patterson, New York: McGraw- Hill Book Company., 1932.
 
19. Keynes, John Maynard. General Theory of Employment, Interest and Money. New York: Harcourt, Brace and World, Inc., 1964.
20. Marshall. Alfred, Principles of Economics, 8th  ed. London: Macmillan and Co., Ltd.,  1938.
 
21. Marx, Karl and Engels, Friedrich. The Communist Manifesto. Baltimore: Penguin Books., 1967.
 
22. Marx, Karl. The Poverty of Philosophy (A Critique of Proudhon’s Philosophie de La Misere) in Collected Works. Moscow: VI, Progress Publishers., 1976.
 
23. Marx, Karl. A Contribution of the Critique of Political Economy. New York: International Publishers., 1970.
 
24. Mill, John Stuart. Principles of Political Economy. ed. W. J. Ashley. London: Longmans, Geen and Company, Inc., 1929.
 
25. Vernon, R. "The Theory of the Leisure Class by Thorstein Veblen"., Deadalus, (JOU), No. 4, (1974).
 
26. Veblen, Thorstein. The Theory of the Leisure Class. London: Unwin Books., 1970.
 
27. Walras, Leon. Elements of Pure Economics. Trans, William Jaffes, Homewood: Richard D. Lrwin, Inc., 1954.