بررسی نقش سرمایه گذاری خارجی در انتقال مدیریت و فناوری پیشرفته جهت تامین اهداف صادراتی برنامه سوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

رویکرد به راهبرد توسعه صادرات یا سرمایه گذاری صادرات گرا به موازات سیاست جانشینی واردات؛ به مفهوم ایجاد توان تولید و رقابتی شدن اقتصاد در بازار داخل و خارج و با توجه به تجارب حاصله از کشورهای شرق آسیا، زمینه لازم جهت به کارگیری الگوی رشد درون زا را فراهم آورده است. تابع تولید الگوهای رشد درون زا، به شکل تابع خطی Y=AK دیده می شود، که آن تابع Y، تولید ناخالص داخلی، K، سرمایه انسانی و فیزیکی و A، عوامل موثر بر فناوری می باشد. مفروضات مترتب بر این تابع، اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در انتقال فناوری را روشن ساخته، و مشارکت فعال در مبادلات بین المللی در سطوح مختلف در (سطح کالا و خدمات، سرمایه فنی و انسانی) را در دستور کار فعالیت تولیدی قرار می دهد. در الگوی رشد درون زا، بومی شدن فناوری یا انتقال مدیریت فناوری به عنوان یکی از فرضیات اساسی دیده می شود و مبادلات سرمایه انسانی و فنی، به عنوان اساس و پایه انتقال مدیریت فناوری مطرح می باشد. اگر اساسی ترین چالش توسعه صادرات را سرمایه گذاری مولد بدانیم، تحقق سرمایه گذاری مولد، منوط به سمت و سوی اقتصاد رقابتی در داخل و خارج، می تواند زمینه مبادله کالا و خدمات و سرمایه فنی و انسانی را فراهم آورد، مشروط بر این که سرمایه گذاری بر اساس الگوی رشد درون زا یا الگوی AK و فرضیه های مربوط به آن باشد. 

کلیدواژه‌ها