توسعه فناوری در کشورهای در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

چکیده

برخی از کشورهای در حال توسعه نشان داده اند که می توانند با تسلط بر تکنولوژی وارداتی، خود را از حلقه تنگ وابستگی برهانند و توسعه صنعتی را برای کشور خود به ارمغان آورند. در دهه 1970 مطالعات فراوانی درباره پروسه توسعه تکنولوژی در این کشورها انجام شد. مدل های ارایه شده در این دوره بیشتر شیوه یادگیری تکنولوژیک و تطبیق تکنولوژی های وارداتی را در چارچوب تغییرات تکنولوژیک اینکریمنتال مطرح می نمود. اهمیت این تحقیقات در آن است که تغییرات تکنولوژیک قابل ملاحظه ای را در کشورهای در حال توسعه نشان می دهد و در نهایت موجبات تولید تکنولوژی و ایجاد مزیت های نسبی را فراهم آورده است. 

کلیدواژه‌ها