تاثیر سیاست های عرضه پول بر سرمایه گذاری در بخش های اصلی اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

اهمیت سرمایه گذاری در فرایند توسعه اقتصادی، نگارنده را بر آن داشته است که نگاه به افت و خیزهای سرمایه گذاری و نقاط تمرکز آن در کشور، به اثربخشی سیاست های عرضه پول بر سرمایه گذاری ها در ایران بپردازد. 
در این نوشتار، ابتدا روند سرمایه گذاری ها در کشور مورد توجه قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که رکورد سرمایه گذاری ها تا آنجایی پیش رفته که سرمایه گذاری به ازای هر ایرانی طی دو دهه پشت سر نهاده شده به نصف کاهش یافته است. افزون بر این، بررسی های صورت گرفته در مقاله حاضر نشان می دهد که ساختار یا تمرکز سرمایه گذاری ها در کشور دگرگون گشته، به گونه ای که بخشی از سرمایه ملی از سوی بخش های کشاورزی و صنعت به سوی بخش خدمات آمده که افزایش درآمدهای نفتی، فقر و نداری خانوارها، ساختار بیمار اقتصاد و سیاست های اقتصادی دولت، دلایل اصلی این پدیده معرفی گردیده است. 
در ادامه، به بررسی و اندازه گیری تاثیر سیاست های عرضه پول بر سرمایه گذاری ها در خدمات آمده که افزایش درآمدهای نفتی، فقر و نداری خانوارها، ساختار بیمار اقتصاد و سیاست های اقتصادی دولت، دلایل اصلی این پدیده معرفی گردیده است. 
در ادامه، به بررسی و اندازه گیری تاثیر سیاست های عرضه پول بر سرمایه گذاری ها در کشور مبادرت گردیده و این نتیجه حاصل شده که سیاست های عرضه پول، تاثیر مستقیمی بر سرمایه گذاری در بخش های صنعت و خدمات داشته است

کلیدواژه‌ها