نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

2 کارشناس ارشد آمار و عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

کلیدواژه‌ها